Goldsmith หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ช่างทองหลวง 

ในพระบรมมหาราชวัง     
พระราชวัง พระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2221-8791กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ช่างทองหลวง (วิทยาเขตศาลายา)

 299/1 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2431-3613ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่สถานศึกษา
ผลงานนักศึกษา

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลจังหวัดนครปฐม

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
ฝ่ายเเผนงานเเละความร่วมมือ

แผนกวิชาช่างทองหลวง
แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ภาควิชาปริญญาตรี

หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักอำนวยการ
สำนักความร่วมมือ
สำนักติดตามและประเมินผลฯ
สำนักนโยบายและแผนฯ
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูฯ
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาฯ
สำนักวิจัยและพัฒนาฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
คู่มือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

งานพัสดุ
งานพัสดุ

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

Download
คู่มือการจัดทำศิลปนิพนธ์
ภาพช่างทองหลวง
Picture-RGC1
โครงการอบรมงานวิจัยครู
แผนปฏิบัติราชการ
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๖๐ (SAR)

รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่!!กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง รับสมัครคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในวันที่ 19 - 22 มิถุนายน 2561 และเชิญชวนนักเรียนนักศึกษา ทุกชั้นปี เลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. - 15.30 น. ณ ห้องประชุมช่างทองหลวง 2


วันที่ 19 มิถุนายน 2561 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ได้ดำเนินโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมฑูต ประจำปีการศึกษา 2561


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ได้ดำเนินโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมฑูต ประจำปีการศึกษา 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-06-20 14:20:11 12
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน กลุ่มอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ (อ.กรอ.อศ) เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-06-16 15:37:28 28
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ลำรึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ แสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตา
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-06-16 15:21:49 37
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center Thailand 4.0) สร้างความเชื่อมั่นในการบริการด้วยคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-06-16 15:20:44 18
วันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ให้การต้อนรับ ท่านเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และประธานมูลนิธิตั้งสินอุปถัมภ์ และคณะ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-06-12 22:31:21 50
วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2561 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จัดกิจกรรมโครงการวันงดสูบบุหรี่ และต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2560
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-06-06 11:17:46 65
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ดำเนินโครงการเข้าค่ายคุณธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-05-18 15:09:00 162
“สร้างสรรค์ศิลปกรรม สวยเลิศล้ำงานช่างทอง ครั้งที่ 3' (The 3 rd RG Art Thesis & Special Projects Exhibition 2018) โครงการพิเศษ ภาควิชาช่างทองหลวง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร และสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2561 ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศาลายา จ.นครปฐม
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-05-17 08:58:42 124
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จัดประชุมผู้ปกครองและครือข่ายบ้านกับวิทยาลัย (นักเรียน นักศึกษาใหม่)ปีการศึกษา 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-05-03 09:35:52 96
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ร่วมสืบสานประเพณีไทยรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-04-10 20:39:47 94
วันที่ 8-9 เมษายน 2561 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ร่วมงานการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่อุตสาหกรรมฯในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC.) ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-04-09 20:39:20 91
วันที่ 8 เมษายน 2561 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง รับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-04-09 20:34:55 96
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ร่วมเข้าเฝ้าถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน พระราชสมภพ (2 เมษายน) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-04-01 22:52:44 112

ทั้งหมด


ข่าวประชาสัมพันธ์
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ครั้งที่ 1/2561)
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-06-12 10:16:49 77 0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-05-18 18:00:15 69 0
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2561
ข่าวสาร (กำหนดการ)
เมื่อ : 2018-04-04 09:38:19 146 0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
เมื่อ : 2018-03-21 10:36:45 200 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ประกาศกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถานบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพรนครเหนือ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี (โปรแกรมการเรียนที่ 1 , 2)
เมื่อ : 2018-03-13 09:16:10 186 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ประกาศกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เมื่อ : 2018-01-19 23:24:54 265 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู
เมื่อ : 2017-11-10 15:57:51 351 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กลุ่มงานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อรับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในวันเวลาและสถานที่ ตามกำหนดการ
เมื่อ : 2017-11-07 10:53:56 371 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างหลวง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนด วันเวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ ครู
เมื่อ : 2017-11-02 13:56:18 337 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประกาศรับสมัคบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั้วไป
เมื่อ : 2017-10-10 15:47:13 418 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง
เมื่อ : 2017-07-05 14:44:49 505 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โปรแกรมการเรียนที่ 1 รอบที่ 2
เมื่อ : 2017-06-27 17:26:12 565 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 หลักสูตร 4 ปี (Admissions)
เมื่อ : 2017-06-27 17:21:03 528 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)

ทั้งหมดผอ.จิตรา อนุกูลเรืองกิตติ์
ผู้อำนวยการ
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง

เว็บลิ้งก์


สถิติ
เยี่ยมชม
2203816  
299/1 หมู่ที่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์, โทรสาร 0-2431-3613


Generated 1.009144 sec.