Goldsmith หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ช่างทองหลวง 

ในพระบรมมหาราชวัง     
พระราชวัง พระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2221-8791กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ช่างทองหลวง (วิทยาเขตศาลายา)

 299/1 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2431-3613ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่สถานศึกษา
ผลงานนักศึกษา

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลจังหวัดนครปฐม

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
ฝ่ายเเผนงานเเละความร่วมมือ

แผนกวิชาช่างทองหลวง
แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ภาควิชาปริญญาตรี

หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักอำนวยการ
สำนักความร่วมมือ
สำนักติดตามและประเมินผลฯ
สำนักนโยบายและแผนฯ
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูฯ
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาฯ
สำนักวิจัยและพัฒนาฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
คู่มือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

งานพัสดุ
งานพัสดุ

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
• ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องทำต้นแบบเครื่องประดับอัญมณี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

Download
คู่มือการจัดทำศิลปนิพนธ์
ภาพช่างทองหลวง
Picture-RGC1
โครงการอบรมงานวิจัยครู
แผนปฏิบัติราชการ
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๖๐ (SAR)
กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (2559 - 2563)
แบบฟอร์มโครงการประจำปี 2562 และเอกสารประการจัดทำโครงการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ17 ตุลาคม 2561 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวงลงนามความร่วมมือจัดอาชีวศึกษาสาขาเครื่องประดับอัญมณีร่วมกับ วิทยาลัยซานตง โปลีเทคนิค เมืองจีหนิง มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน


ข่าวประชาสัมพันธ์
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนังการราชการทั่วไป ตำแหน่งครู ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และกำหนดการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-10-17 08:44:19 67 0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-10-08 13:56:29 120 0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครั้งที่ 2/2561)
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-09-18 17:11:22 173 0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
เมื่อ : 2018-07-13 12:08:44 307 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (หลักสูตร 4 ปี) และกำหนดการรายงานตัว
เมื่อ : 2018-07-05 14:37:54 203 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) และกำหนดการสอบประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)
เมื่อ : 2018-07-05 09:56:19 257 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบประเมินสมรรถนะ
เมื่อ : 2018-06-29 14:28:49 308 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โปรแกรมการเรียนที่ 1 และ 2 (รอบที่ 2)
เมื่อ : 2018-06-27 08:37:24 198 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ครั้งที่ 1/2561)
เมื่อ : 2018-06-12 10:16:49 384 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ
เมื่อ : 2018-05-18 18:00:15 198 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อ : 2018-04-04 09:38:19 299 0 ข่าวสาร (กำหนดการ)
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
เมื่อ : 2018-03-21 10:36:45 351 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ประกาศกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถานบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพรนครเหนือ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี (โปรแกรมการเรียนที่ 1 , 2)
เมื่อ : 2018-03-13 09:16:10 356 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง พิธีถวายพานพุ่มราชการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-10-18 09:57:23 19
17 ตุลาคม 2561 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวงลงนามความร่วมมือจัดอาชีวศึกษาสาขาเครื่องประดับอัญมณีร่วมกับ วิทยาลัยซานตง โปลีเทคนิค เมืองจีหนิง มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-10-17 13:24:17 18
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-10-12 10:01:50 45
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งวัฒนธรรมและสร้างความสามัคคีในองค์กร ระหว่างวันที่ 15 - 17 กันยายน 2561 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-09-19 09:28:04 113
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จัดกิจกรรม 'ม่วงเทพรัตน์ร่วมช่อ' โครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ตามปรัชญาของกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง การประกวดดาว - เดือน วิทยาลัย
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-09-11 09:22:17 100
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมงาน 'วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ' มุทิตาจิตเกษีณอายุราชการ ประจำปี 2561 แก่ผู้อำนวยการวิทยาลัย ครู และบุคลากรของกลุ่มสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคกลาง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-08-31 16:28:52 90
วันที่ 27 สิงหาคม 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตร ปวช. และปวส. สาขาวิชาช่างทองหลวงและสาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี ภายใต้กรอบการดำเนินงาน อ.กรอ.อศ กลุ่มอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ ณ โรงแรมเอสดีอเวนิว
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-08-28 10:29:21 82
วันที่ 24 สิงหาคม 2561 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ให้การตอนรับคณะผู้แทนจากกรมต่างประเทศ กรมอาชีวศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษา มณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ กาญจานาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-08-24 16:23:24 58
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ร่วมพิธีซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-08-15 08:41:04 96
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศล
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-08-14 08:58:17 99
วันที่ 7 สิงหาคม 2561 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา ไทย - จีน ในสาขาวิชาชีพใหม่รองรับการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 สนองนโยบายการพัฒนาพื้นที่ระเบี่ยงเศรษฐกิจ และนโยบาย One Belt One Road
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-08-08 09:25:06 118
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2560 ตามกรอบแนวทางการพัฒนากำลังคนกลุ่มอาชีพ (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2561 - 3 สิงหาคม 2561 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-08-03 08:42:22 87
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) จากวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-07-26 08:48:55 118

ทั้งหมดผอ.จิตรา อนุกูลเรืองกิตติ์
ผู้อำนวยการ
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง

เว็บลิ้งก์


สถิติ
เยี่ยมชม
2303488  
299/1 หมู่ที่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์, โทรสาร 0-2431-3613


Generated 0.962102 sec.