Goldsmith หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ช่างทองหลวง 

ในพระบรมมหาราชวัง     
พระราชวัง พระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2221-8791กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ช่างทองหลวง (วิทยาเขตศาลายา)

 299/1 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2431-3613อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา 
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ได้ดำเนินโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมฑูต ประจำปีการศึกษา 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-06-20 14:20:11 12
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน กลุ่มอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ (อ.กรอ.อศ) เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-06-16 15:37:28 28
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ลำรึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ แสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตา
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-06-16 15:21:49 37
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center Thailand 4.0) สร้างความเชื่อมั่นในการบริการด้วยคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-06-16 15:20:44 18
วันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ให้การต้อนรับ ท่านเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และประธานมูลนิธิตั้งสินอุปถัมภ์ และคณะ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-06-12 22:31:21 50
วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2561 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จัดกิจกรรมโครงการวันงดสูบบุหรี่ และต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2560
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-06-06 11:17:46 65
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ดำเนินโครงการเข้าค่ายคุณธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-05-18 15:09:00 162
“สร้างสรรค์ศิลปกรรม สวยเลิศล้ำงานช่างทอง ครั้งที่ 3' (The 3 rd RG Art Thesis & Special Projects Exhibition 2018) โครงการพิเศษ ภาควิชาช่างทองหลวง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร และสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2561 ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศาลายา จ.นครปฐม
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-05-17 08:58:42 124
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จัดประชุมผู้ปกครองและครือข่ายบ้านกับวิทยาลัย (นักเรียน นักศึกษาใหม่)ปีการศึกษา 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-05-03 09:35:52 96
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ร่วมสืบสานประเพณีไทยรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-04-10 20:39:47 94
วันที่ 8-9 เมษายน 2561 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ร่วมงานการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่อุตสาหกรรมฯในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC.) ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-04-09 20:39:20 91
วันที่ 8 เมษายน 2561 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง รับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-04-09 20:34:55 96
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ร่วมเข้าเฝ้าถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน พระราชสมภพ (2 เมษายน) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิ
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-04-01 22:52:44 112
26 มีนาคม 2561 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครร่วมงานประชุมทางวิชาการและนวตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต ระดับชาติ ครั้งที่๑ นำเสนอในรูปแบบการเดินแฟชั่นโชว์ผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาตรี ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-03-28 12:01:46 138
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2560
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-03-21 16:48:13 170
วันเสาร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในงานวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนในกลุ่มพระราชานุเคราะห์รวม๘แห่ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ อาคารโรงโขน ในพระบรมมหาราชวัง ในการนี้ทรงพระราชทานโล่ เข็มพระนามาภิไธยย่อ สธ.แก่ผู้ทำคุณประโยชน์และพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทั้ง๘แห่งรวมทั้งกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-03-13 09:03:45 187
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ดำเนินโครงการอบรมนายหมู่และเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง (บก.ฝรก.)
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-02-28 09:34:35 197
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรผลงานสุดยอดนวตกรรมสิ่งประดิษฐ์ฯหัตถศิลป์ การสาธิตการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำหัตถกรรมเครื่องเงินสกุลช่างเมืองสุรินทร์ ตลอดจนผลงานของนักเรียน นักศึกษา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย(งานอุทยาน ร.๒)อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-02-06 11:04:32 220
กาญจนาภิกเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน Goldsmith Games 2017
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-02-06 10:42:26 213
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ร่วมกันทำบุญ เลี้ยงพระ ใส่บาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่เพื่อเป็นสิริมงคล
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2018-01-23 14:21:54 204
กำลังแสดงหน้า 1/8
<<
1
2
3
4
5
6
7
8
->
>>

299/1 หมู่ที่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์, โทรสาร 0-2431-3613


Generated 0.852241 sec.