ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

จุดเน้น จุดเด่นของสถานศึกษา 

ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม


ปรัชญา

พัฒนาคน พัฒนาชาติ  สร้างโอกาสช่างฝีมือ และอนุรักษ์ศิลปะไทย
 

วิสัยทัศน์ 

สถาบันแห่งการเรียนรู้​ ผลิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพด้านวิชาชีพช่างทองหลวง

อัญมณีและเครื่องประดับสู่สากล
 

เอกลักษณ์

ผู้เชี่ยวชาญ​งานช่างทอง
 

อัตลักษณ์

ซื่อสัตย์​ มีวินัย​ ใจอาสา

 

พันธกิจ

พันธกิจ  1  จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐานในทุกระดับ(พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่)

พันธกิจ  2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาช่างทองหลวง ช่างเครื่องประดับอัญมณี(พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่)

พันธกิจ  3  ส่งเสริม  การวิจัย  สร้างนวัตกรรม  พัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพและการสร้างแหล่งเรียนรู้ใหม่(พัฒนาแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่)

พันธกิจ  4  บริหารจัดการอาชีวศึกษาแนวใหม่สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่)