ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

จุดเน้น จุดเด่นของสถานศึกษา 

ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม


ปรัชญา

พัฒนาคน พัฒนาชาติ  สร้างโอกาสช่างฝีมือ ยึดถือคุณธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์ 

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านช่างทองหลวง ช่างเครื่องประดับอัญมณีทุกระดับอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เอกลักษณ์

สืบสานงานช่างทองหลวง
 

อัตลักษณ์

ความซื่อสัตย์

 

พันธกิจ

พันธกิจ  1  จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐานในทุกระดับ(พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่)

พันธกิจ  2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาช่างทองหลวง ช่างเครื่องประดับอัญมณี(พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่)

พันธกิจ  3  ส่งเสริม  การวิจัย  สร้างนวัตกรรม  พัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพและการสร้างแหล่งเรียนรู้ใหม่(พัฒนาแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่)

พันธกิจ  4  บริหารจัดการอาชีวศึกษาแนวใหม่สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่)