ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

นายคมศิษฐ์  มีสัจจานนธนกุล 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ปัจจุบัน

 

นายพรอนันต์  ภักดีบุญ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖

 

นางจิตรา  อนุกูลเรืองกิตติ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ ๒ ต.ค. ๒๕๕๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑

 

วิทยาลัยเทคนิคตาก

นายเจษฎา  ยิ้มพูลทรัพย์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ ๑๐ ม.ค. ๒๕๕๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗

นางนวลอนงค์  ธรรมเจริญ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ ๑ ต.ค. ๒๕๕๒ - ๕ พ.ย. ๒๕๕๖

 

 

ดร.เพิ่มสุข  นิติสิงห์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ ๔ พ.ค. ๒๕๓๘ - ๒๙ มี.ค. ๒๕๕๒