สถานศึกษาในสังกัด สอศ. กทม. 21 แห่ง

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

1. วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

2. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร

3. วิทยาลัยพณิชยการบางนา

4. วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

6. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

7. วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

8. วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

9. วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา

10. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ

11. วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก

12. วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

13. วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

14. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง

15. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

16. วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

17. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

18. วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

19. วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

20. วิทยาลัยเทคนิคดุสิต

21. วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง