Goldsmith Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ช่างทองหลวง 

ในพระบรมมหาราชวัง     
พระราชวัง พระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2221-8791กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ช่างทองหลวง (วิทยาเขตศาลายา)

 299/1 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2431-3613ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่สถานศึกษา
ผลงานนักศึกษา

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลจังหวัดนครปฐม

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
ฝ่ายเเผนงานเเละความร่วมมือ

แผนกวิชาช่างทองหลวง
สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี
ภาควิชาปริญญาตรี

หน่วยงานภายใน สอศ.
สำนักอำนวยการ
สำนักความร่วมมือ
สำนักติดตามและประเมินผลฯ
สำนักนโยบายและแผนฯ
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูฯ
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาฯ
สำนักวิจัยและพัฒนาฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
คู่มือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

งานพัสดุ
งานพัสดุ

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธี e-bidding

Download
คู่มือการจัดทำศิลปนิพนธ์
ภาพช่างทองหลวง
Picture-RGC1
โครงการอบรมงานวิจัยครู
แผนปฏิบัติราชการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๕๘ (SAR)ดาวโหลดใบสมัครคลิกที่นี่!!


รายละเอียดการสมัคร คลิกที่นี่!!


๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรผลงานสุดยอดนวตกรรมสิ่งประดิษฐ์ฯหัตถศิลป์ การสาธิตการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำหัตถกรรมเครื่องเงินสกุลช่างเมืองสุรินทร์ ตลอดจนผลงานของนักเรียน นักศึกษา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย(งานอุทยาน ร.๒)อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

PhotoAlbums
Search
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรผลงานสุดยอดนวตกรรมสิ่งประดิษฐ์ฯหัตถศิลป์ การสาธิตการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำหัตถกรรมเครื่องเงินสกุลช่างเมืองสุรินทร์ ตลอดจนผลงานของนักเรียน นักศึกษา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย(งานอุทยาน ร.๒)อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ไม่ระบุ

Create : 2018-02-06 11:04:32 71
กาญจนาภิกเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน Goldsmith Games 2017
ไม่ระบุ

Create : 2018-02-06 10:42:26 57
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ร่วมกันทำบุญ เลี้ยงพระ ใส่บาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่เพื่อเป็นสิริมงคล
ไม่ระบุ

Create : 2018-01-23 14:21:54 77
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ไม่ระบุ

Create : 2018-01-17 15:09:14 66
13 มกราคม 2561 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จัดกิจกรรม ENGLISH CAMP ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหาครและสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ไม่ระบุ

Create : 2018-01-15 09:19:53 49
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จัดนิทรรศการอาชีวศึกษา 'เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต ปีการศึกษา 2560'งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาค ภาคกลางและตะวันออก ระหว่างวันที่ 4 - 5 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก
ไม่ระบุ

Create : 2018-01-08 17:07:58 67
วันที่ 22 ธันวาคม 2560 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จัดประชุม ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2560
ไม่ระบุ

Create : 2017-12-25 16:06:53 46
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติภัยบนท้องถนนเพื่อขับรถดีมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ไม่ระบุ

Create : 2017-12-25 16:00:55 47
13 ธันวาคม 2560 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในการประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ไม่ระบุ

Create : 2017-12-13 12:41:42 77
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ได้รับรางวัล ชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ด้านหัตถศิลป์ร่วมสมัย สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2560
ไม่ระบุ

Create : 2017-12-12 22:06:05 161
วันที่ 4 ธันวาคม 2560 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเครือข่าย UNEVOC จำนวน 18 ประเทศ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษาดูงาน ณ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
ไม่ระบุ

Create : 2017-12-06 08:51:51 82
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเครือข่าย UNEVOC จำนวน 18 ประเทศ ในการศึกษาดูงาน ณ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
ไม่ระบุ

Create : 2017-11-29 10:33:14 104
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จัดประชุมสถานประกอบการที่ร่วมจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาเครื่องประดับอัญมณี เพื่อวางแผน และพัฒนามาตรฐานการจัดทวิภาคี ในปีการศึกษา ๒๕๖๑
ไม่ระบุ

Create : 2017-11-16 10:22:40 109

more


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2018-02-07 15:15:52 32 0
ประกาศกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2018-01-19 23:24:54 60 0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู
ข่าวสาร (ทั่วไป)
Create : 2017-11-10 15:57:51 157 0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กลุ่มงานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อรับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในวันเวลาและสถานที่ ตามกำหนดการ
Create : 2017-11-07 10:53:56 203 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างหลวง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนด วันเวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ ครู
Create : 2017-11-02 13:56:18 180 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประกาศรับสมัคบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั้วไป
Create : 2017-10-10 15:47:13 250 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง
Create : 2017-07-05 14:44:49 323 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โปรแกรมการเรียนที่ 1 รอบที่ 2
Create : 2017-06-27 17:26:12 396 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 หลักสูตร 4 ปี (Admissions)
Create : 2017-06-27 17:21:03 359 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในระบบกลาง (Adissions) ประจำปี 2560
Create : 2017-06-23 16:16:57 309 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2560
Create : 2017-04-25 15:36:24 364 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ประกาศ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา
Create : 2017-04-21 11:16:48 435 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ประกาศ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน
Create : 2017-04-11 15:48:09 451 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)

moreผอ.จิตรา อนุกูลเรืองกิตติ์
ผู้อำนวยการ
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง

เว็บลิ้งก์


Statistic
Counter
2108033  
299/1 หมู่ที่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์, โทรสาร 0-2431-3613


Generated 0.956626 sec.