ยินดีต้อนรับสู่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

   
ทำเนียบผู้อำนวยการ

 
แผนภูมิบริหารสถานศึกษา  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง


         
         
  ข้อมูลสถานศึกษา                    หลักสูตรการ
    จัดการเรียนการสอน           
          ข้อมูลบุคลากร                             ข้อมูล
      นักเรียนนักศึกษา            
 
ปีการศึกษา ๒๕๕๒ แผนการเรียน ปวช. ปวส    ปีการศึกษา ๒๕๕๒    ปีการศึกษา ๒๕๕๒
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ปวช. ช่างทองหลวง    ปีการศึกษา ๒๕๕๓    ปีการศึกษา ๒๕๕๓
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ปวช.เครื่องประดับอัญมณี    ปีการศึกษา ๒๕๕๔    ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ปีการศึกษา ๒๕๕๕  ปวส.ช่างทองหลวง    ปีการศึกษา ๒๕๕๕    ปีการศึกษา ๒๕๕๕
   ปวส.เครื่องประดับอัญมณี    
ปีการศึกษา ๒๕๕๖  ปีการศึกษา ๒๕๕๖  ปีการศึกษา ๒๕๕๖  ปีการศึกษา ๒๕๕๖
 ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ปีการศึกษา ๒๕๕๗       
ข้อมูล 
     ด้านงบประมาณ   
             ข้อมูล
  ด้านอาคารสถานที่    
          ข้อมูลจังหวัด
    เศรษฐกิจและสังคม             
       ข้อมูล
  ตลาดแรงงาน     
ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๒
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

สถิติเยี่ยมชม

55505