คณะผู้บริหาร และคณะครู นิเทศติดตามประเมินผลการฝึกประสบการวิชาชีพของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.๒ แผน ๑ สาขาวิชาช่างทองหลวง ร่วมกับสถานประกอบการ #บ้านบุดุนโลหะ #กรุช่าง

ติชม

สร้างโดย :


Admin

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ