คณะผู้บริหาร และคณะครู นิเทศติดตามประเมินผลการฝึกประสบการวิชาชีพของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.๒ แผน ๑ สาขาวิชาช่างทองหลวง ร่วมกับสถานประกอบการ #บ้านบุดุนโลหะ #กรุช่าง

Comment(s)

Create by :


Admin

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ