โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมสู่การจัดทำชิ้นงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โดยวิทยากรภายนอก เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปกรรม นำไปสู่การจัดทำชิ้นงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ระหว่างวันที่ ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ห้องประชุม อาคารเอนกประสงค์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

Comment(s)

Create by :


Admin

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ