ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี เข้านิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ภายใต้โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตฐาน ประจำปึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคของการติดตามรายงานผล ในรูปแบบออนไลน์ ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมช่างทองหลวง ๑

ติชม

สร้างโดย :


Admin

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ