ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี เข้านิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ภายใต้โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตฐาน ประจำปึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคของการติดตามรายงานผล ในรูปแบบออนไลน์ ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมช่างทองหลวง ๑

Comment(s)

Create by :


Admin

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ