๒๐ กรกฏาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการกำกับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

ติชม

สร้างโดย :


Admin

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ