๒๐ กรกฏาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการกำกับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

Comment(s)

Create by :


Admin

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ