กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการออกแบบเครื่องประดับ ระดับภาค ภาคตะวันออก และ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

Comment(s)

Create by :


Admin

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ