กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ทางกาศึกษา ได้เข้าร่วมการประเมินคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา รางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเขตความรับผิดชอบ กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะกรรมการประมินพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและผู้เข้ารับการประเมินจากวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมพิธี ณ วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี ในวันที่ 4-5 มีนาคม 2564

Comment(s)

Create by :


Admin

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ