กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวงได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนหลักสูตรระยะสั้น วิชาการสร้างต้นแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป (ภายใต้ความร่วมมือของ อ.กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ) ระหว่างวันที่ ๑๔ -๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ บริเวณชั้น ๓ ตึกป.ตรี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

Comment(s)

Create by :


Admin

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ