กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ อ.กรอ.อศ.กลุ่มอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ ได้จัดประชุมอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมไพลิน โรงแรมเดอะรอยัลเจมส์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท

Comment(s)

Create by :


Admin

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ