คณะครู อาจารย์และนักเรียน ชมรมวิชาชีพช่างทองหลวง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๓ มีการจัดกิจกรรม โครงการช่างทองหลวงร่วมใจ รณรงค์ป้องกันภัยไวรัสโคโรนา (Covid - 19) วันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

Comment(s)

Create by :


Admin

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ