คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง เข้าร่วมโครงการอบรมจิตวิทยาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อลดปัญหาการออกการคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาในสถานศึกษา วันเสาร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศาลยุติธรรม

Comment(s)

Create by :


Admin

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ