คณะครู อาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้านศิลปวัฒนธรรม/เศษฐกิจพอเพียง วันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

Comment(s)

Create by :


Admin

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ