คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ได้ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของครูบูรพาจารย์

Comment(s)

Create by :


Admin

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ