คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักเรียน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ได้จัดโครงการประณีตศิลป์เพื่อสนองเบื้องพระยุคลบาท เพื่ออบรมให้ความรู้แก่นักเรียน ต่อยอด สร้างสรรค์ผลงานการประกวดประณีตศิลป์ วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมช่างทองหลวง ๒ กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง

Comment(s)

Create by :


Admin

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ