คณะผู้บริหาร กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านวิชาการ(อ.กรอ.อศ) กลุ่มอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมช่างทองหลวง ๑

Comment(s)

Create by :


Admin

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ