นายบุญเลิศ ศิริภัทรวณิช นายกสมาคมช่างทองไทย ประธานคณะกรรมการ นายพรอนันต์ ภักดีบุญ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการประชุมคณะทำงานด้านวิชาการ คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา(อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพอัญมณีและเครื่องประดับ ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมช่างทองหลวง๑ กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง

Comment(s)

Create by :


Admin

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ