กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จัดประชุมการดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ (ปวพ.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมช่างทองหลวง 1

ติชม

สร้างโดย :


Admin

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ