ขอรับคืนเงินประกันสัญญา

เรื่อง     ขอให้ดำเนินการรับคืนเงินประกันสัญญา

 เรียน    บริษัทที่จะขอเงินประกันสัญญาคืน

                 ตามที่ท่าน ได้ยื่นหลักฐานการประกันสัญญา ไว้แก่กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวงในช่วง ปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ นั้น  บัดนี้ได้ล่วงเลยระยะเวลาแล้ว จึงขอให้ท่าน จัดทำหนังสือขอรับคืนเงินค้ำประกันสัญญาดังกล่าวภายในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔  มิฉะนั้น กระทรวงการคลังจะดำเนินการนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป ตามรายชื่อบริษัทดังต่อไปนี้

 

รายระเอียดเงินประกันสัญญา-กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

ที่

เลขที่เอกสาร

วันที่รับเงิน

 

วันครบกำหนด

บริษัท/ห้างร้าน

จำนวนเงิน

บฝ.๑/๔๔

 

๙ มิถุนายน ๒๕๔๕

บริษัท บางกอกเอสเสซ์ออฟฟิต จำกัด

๑๒๕,๐๐๐

บร.๐๔๖๓/๔๕

 

๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๕

บริษัท เอ็ม จี เอส อิควิพเม้นท์ จำกัด

๔,๐๘๕

บร.๐๔๖๓/๔๕

 

๙ พฤษภาคม ๒๕๔๕

บริษัท เอ็ม จี เอส อิควิพเม้นท์ จำกัด

๔,๗๐๐

บร.๐๔๖๓/๔๕

 

๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๕

บริษัท ไอ ที เอส เซอร์วิส จำกัด

๑,๕๓๐

บร.๐๔๖๓/๔๕

 

๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๕

บริษัท ไอ ที เอส เซอร์วิส จำกัด

๑,๑๘๐

บร.๐๔๖๓/๔๕

 

๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๕

ร้าน พี เอส ฮาร์ดแวร์ แอนด์ เดดเตอร์

๓,๗๕๐

บร.๐๔๕๐/๔๕

๒ เมษายน ๒๕๔๕

 

บริษัท ซีสโท้มคอร์ จำกัด

๑,๐๗๐

บร.๐๔๕๐/๔๕

๗ มิถุนายน ๒๕๔๕

 

บริษัท ซิสเต็ม คอร์ จำกัด

๒๑๙๙๗.๕๐

 

 

 

 

 

๑๖๓,๓๑๒.๕๐

 

         

 

                  

 

 

 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานพัสดุ

โทร.  ๐ - ๒๔๓๑ – ๓๖๑๓  ต่อ  ๒๐๒

โทรสาร.  ๐ – ๒๔๓๑ – ๓๖๑๓

Website : www.goldsmith.ac.th

E-Mail : rgc@goldsmith.ac.th

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : bangkok22

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


purchasing

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ