นายพรอนันต์ ภักดีบุญ
ผู้อำนวยการ
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง