งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
นางสุธิเมธ  ศรีสะอาด