ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 

นโยบายการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

1. บริหารจัดการสถานศึกษา โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. มุ่งส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน

3. สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. ส่งเสริมพัฒนาครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา และผู้ปกครองให้มีการดำเนินวิถีชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา