หน้าที่ของหน่วยงาน


งานวางแผนและงบประมาณ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. จัดทำแผนปฏิบัติราชการ  แผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีตามนโยบาย
และภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ
นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. จัดทำข้อมูลแผนการรับนักเรียน  นักศึกษา  การยุบ  ขยายและเพิ่มประเภทวิชาสาขาวิชาที่เปิดสอน
ในสถานศึกษา  เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสังคม  ชุมชนและท้องถิ่น ตามความพร้อม
และศักยภาพของสถานศึกษา
3. ตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
และดำเนินการเรื่องการปรับแผนการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา
4. รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  เป็นค่าวัสดุฝึก ของแผนกวิชาสำรวจ
ความต้องการวัสดุครุภัณฑ์ของแผนกวิชาและงานต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบ  การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง