บุคลากรในหน่วยงาน

1.นางสาวชัชฏาภรณ์ คงงาม   หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
2.นางสาวชลธิชา  ยินดีใน      เจ้าหน้าที่งานวางแผน