วิสัยทัศน์กระทรวงศึกษาธิการ

Smile

  วิสัยทัศน์กระทรวงศึกษาธิการ

-                   มุ่งพัฒนาการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้  มีคุณภาพ  มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

-                   เสริมสร้างสังคมคุณธรรม  พัฒนาสังคมฐานความรู้  และยืนหยัดในเวทีโลกบนพื้นฐานของความเป็นไทย

  พันธกิจ

-                   สร้างเสริมโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชน

-                   ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา

-                   พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้องSmile
google


2010/15/10/13.:19