คำถามท้ายบท

คำถามท้ายบท

            1.  ศิลปะเครื่องประดับก่อนประวัติศาสตร์ในแต่ละยุคมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์อย่างไร

            2.  การพัฒนาการของสังคมมนุษย์ทำให้การผลิตเครื่องประดับมีความก้าวหน้าอย่างไร

            3.  ความเชื่อหรือการผลิตเครื่องประดับในสมัยก่อนประวัติศาสตร์มีลักษณะเช่นใด