คำอธิบานรายวิชา

            จุดประสงค์

            1.  สามารถเข้าใจวิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในภาพรวมเบื้องต้น  เพื่อเข้าสู่เนื้อหาในรายละเอียดในลำดับต่อไป

            2.  สามารถเข้าใจในวัฒนธรรมการออกแบบศิลปะเครื่องประดับระหว่างตะวันตกและไทยในเบื้องต้นได้

            3.  การนำประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับมาเป็นแรงบันดาลใจและการประยุกต์ใช้เพื่อการออกแบบเครื่องประดับได้

 

           คำอธิบายรายวิชา

            วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  มีการการเริ่มต้นที่มาจากการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับอย่างง่ายเนื่องจากมีผลจากเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย  และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ  การเรียนรู้ของวิถีชีวิตสังคมที่มีลักษณะอย่างง่ายไปจนถึงมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อรูปแบบการออกแบบศิลปะเครื่องประดับ  ซึ่งมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงรูปแบบแบ่งเป็น  3  ลักษณะ  ดังนี้

            1.  ลักษณะต้นแบบโบราณ

            2.  ลักษณะการนำต้นแบบมาพัฒนาใหม่  หรือมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ

            3.  ลักษณะการออกแบบรูปแบบใหม่

            4.  ลักษณะการออกแบบข้ามวัฒนธรรม