จุดประสงค์รายวิชา

จุดประสงค์รายวิชา

  1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้โปรแกรมสำหรับงาน สำนักงาน การใช้อินเตอร์เน็ตและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
  2. เพื่อให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ติดตั้งอุปกรณ์รอบข้าง และระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ จัดทำเอกสาร ตารางทำการ และนำเสนอผลงาน สืบค้นข้อมูล โดยใช้อินเตอร์เน็ต และรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
  3. เพื่อให้มี จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศ มีกิจนิสัยในการ ทำงานอย่างเป็นระบบ ด้วยความอดทน ประณีตรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา

  1. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ตามคู่มือ
  2. ใช้โปรแกรมประมวลคำจัดทำเอกสารเพื่องานอาชีพ
  3. ใช้โปรแกรมตารางทำการสร้างตารางทำการเพื่องานอาชีพ
  4. ใช้โปรแกรมการนำเสนอผลงาน
  5. ใช้อินเตอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลและใช้อีเมล์เพื่องานอาชีพ