โครงการสอน

แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ

ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2552

วิชา  โครงการ

 ระดับชั้น  ปวช.3  สาชาวิชาศิลปกรรม  สาขางานเครื่องประดับอัญมณี

หลักการ 

                ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดทำโครงการ  การวางแผน  การออกแบบชิ้นงาน  การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์  การดำเนินงานในการสร้างผลงานที่ใช้ความรู้และทักษะในระดับช่างฝีมือ  โดยมีรายงานและการประเมินผลโครงการ

 หมายเหตุ  ปีการศึกษา  2549  มีนโยบายให้นักศึกษาจัดทำโครงการ  (โดยใช้กระบวนการวิจัยในการทำชิ้นงาน/โครงการ  เพื่อหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสร้างชิ้นงานโครงการดังกล่าว  ลักษณะการวิจัย)   ดูตัวอย่างประกอบได้ที่  ตัวอย่างการจัดทำรายงาน

              โดยบูรณาการ  3  รายวิชา  ดังนี้

                1.  วิชาโครงการ                                                  (นางสาวสุภาวิตา   อยู่คง)

                2.  วิชางานชุบเคลือบผิว                                   (นายจักรพล    เร่บ้านเกาะ)

                3.  วิชางานหลอมหล่อเครื่องประดับ             (นายจักรพล    เร่บ้านเกาะ)

กำหนดชิ้นงาน  :               ชุดเครื่องประดับ  กำหนดคนละ 1 ชุด

วิธีการและเทคนิค  :         

 1. ให้นักเรียนศึกษารูปแบบและเทคนิคการทำเครื่องประดับแบบต่างๆ 
 2. เรียนรู้วิชาการเขียนโครงการ
 3. เรียนรู้วิชาค้นคว้าข้อมูลประกอบวิชาโครงการ
 4. เรียนรู้การจัดทำรายงาน  5  บท                              

ผู้สอน  :   1.  นางสาวสุภาวิตา      อยู่คง

                   2.  นายจักรพล                เร่บ้านเกาะ

ระยะเวลา  :  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2552 

                       ทุกวันจันทร์                                เวลา  8.30-15.30 น.

                       ทุกวันอังคาร               เวลา  10.30-15.30 น.

                       ทุกวันศุกร์                    เวลา  8.30-15.30 น.  (ตามดุลพินิจของอาจารย์ประจำวิชา)

การประเมินผล  :                1.   ขั้นตอนการทำงานและชิ้นงาน

2.    รายงาน

3.   เวลาเรียน

4.   พฤติกรรมในชั้นเรียน

 

ตารางวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้

 

รหัสวิชา   2301 - 5001           วิชา  โครงการ        จำนวน    4   หน่วยกิต   4  ชั่วโมง / สัปดาห์

 

หน่วยที่

ชื่อหน่วย/หัวข้อย่อย

 

เวลา

ชั่วโมง

1

2

3

4

5

6

ทักษะพิสัย

จิตพิสัย

1

การเขียนโครงการ 

/

/

/

/

/

/

/

/

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

การทำชุดเครื่องประดับ

/

/

/

/

/

/

/

/

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

การนำเสนอผลงาน

/

/

/

/

/

/

/

/

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ             ระดับความรู้

                                1  =  ความจำ                       2 =  ความเข้าใจ                   3 = การนำไปใช้

                                4  =  วิเคราะห์                     5 = สงเคราะห์                     6 = ประเมินค่า

 

โครงการสอน

                สัปดาห์

วัน/เดือน/ปี

รายการสอน

สื่อ-อุปกรณ์ /

การประเมินผล

สัปดาห์ที่  1-3

 

หน่วยที่  1  การเขียนโครงการ

 • การออกแบบชุดเครื่องประดับ

Ä การเขียนแบบลายเส้น

Ä การเขียนแบบลงสี

 • การเขียนโครงการ

หมายเหตุ  เก็บข้อมูลทำรายงาน

 

1.  ใบงานที่  1

2.  ใบปฏิบัติงาน

3. ใบประเมินผลชิ้นงาน

 

 

สัปดาห์ที่  4-13

 

หน่วยที่  2  การทำชุดเครื่องประดับ

 • การขึ้นรูปชุดเครื่องประดับ

Ä การขึ้นรูปชิ้นส่วนของเครื่องประดับ

Ä การเชื่อมประกอบชิ้นส่วนของเครื่องประดับ

Ä การเชื่อมประกอบรองลาย

 • การขัดแต่งรูปทรงของเครื่องประดับ
 • การขัดเงาเครื่องประดับ

หมายเหตุ  เก็บข้อมูลทำรายงาน

 

1.  ใบปฏิบัติงาน

2. ใบประเมินผลชิ้นงาน

 

 

สัปดาห์ที่  14-16

 

หน่วยที่  2  การทำชุดเครื่องประดับ

 • การชุบเคลือบผิว
 • การประดับอัญมณี
 • การทำรายงาน

หมายเหตุ  เก็บข้อมูลทำรายงาน

 

1.  ใบปฏิบัติงาน

2. ใบประเมินผลชิ้นงาน

3.  ใบประเมินผลรายงาน

 

 

สัปดาห์ที่  17

 

หน่วยที่  3  การนำเสนอผลงาน

 

1.  ใบประเมินผล

 

สัปดาห์ที่  18

รวบรวมผลงานส่งอาจารย์ประจำวิชา