คำอธิบายรายวิชา


คำอธิบายรายวิชา
คำอธิบายรายวิชา(เดิม) 
              รูปแบบ รูปทรง และลวดลายของเครื่องใช้     ที่ใช้ชีวิตประจำวัน ขั้นตอนการสลักดุน การประยุกต์ใช้     ในการตกแต่ง  การประกอบรูปทรงงานลอยตัวลวดลายต่างๆ การบำรุงรักษาเครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพใน การปฏิบัติงานสลักดุนลอยตัวดาวโหลดเอกสารประกอบวิชาเรียนได้ที่นี่

เว็บ
google