คำอธิบายรายวิชา

แผนการเรียนรู้

หลักสูตร   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ประเภทวิชา    ศิลปกรรม                สาขาวิชา    ศิลปกรรม                    สาขางาน  เครื่องประดับอัญมณี

รหัสวิชา     2301 - 5001           วิชา   โครงการ       จำนวน   4   หน่วยกิต    4   ชั่วโมง/สัปดาห์

จุดประสงค์รายวิชา

  1. เพื่อประมวลความรู้และทักษะจากการศึกษามาประยุกต์ในการสร้างผลงาน
  2. เพื่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนางานในวิชาชีพที่ศึกษา
  3. เพื่อให้สามารถในการวางแผนงาน  ดำเนินงาน  แก้ปัญหา  ประเมินผล  ทำรายงานและนำเสนอผลงาน
  4. เพื่อให้มีเจตคติและกิจนิสัย  มีความรับผิดชอบและจรรยาบรรณในงานอาชีพ

 

มาตรฐานรายวิชา

  1. เข้าใจหลักการดำเนินงานโครงการ  การวางแผนงาน  การดำเนินงาน  การแก้ปัญหาการประเมินผล  การทำรายงานและนำเสนอผลงาน
  2. คิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนางานในวิชาชีพที่ศึกษา  วางแผนงาน  ดำเนินงาน  แก้ปัญหา  ประเมินผล  ทำรายงานและนำเสนอผลงาน

 

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดทำโครงการ  การวางแผน  การออกแบบชิ้นงาน  การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์  การดำเนินงานในการสร้างผลงานที่ใช้ความรู้และทักษะในระดับช่างฝีมือ  โดยมีรายงานและการประเมินผลโครงการ

 หมายเหตุ  ปีการศึกษา  2549  มีนโยบายให้นักศึกษาจัดทำโครงการ  (โดยใช้กระบวนการวิจัยในการทำชิ้นงาน/โครงการ  เพื่อหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสร้างชิ้นงานโครงการดังกล่าว  ลักษณะการวิจัย)   ดูตัวอย่างประกอบได้ที่  ตัวอย่างการจัดทำรายงาน