คำอธิบายรายวิชาแนวคิด

ให้นักเรียนศึกษาและฝึกปฏิบัติการดำเนินชีวิตเรื่องหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษา สุขอนามัยในวัยรุ่น วัฒนธรรมไทยกับปัญหาพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่น อาหารและโภชนาการในการป้องกันโรค การใช้ยา การป้องกันอันตรายจากสิ่งเสพติด คุณค่าของการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยกิจกรรมกีฬา การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเล่นเกม กีฬาไทย หรือกีฬาสากล การประยุกต์หลักการรุกและการป้องกันของเกมกีฬาต่างๆ เข้ากับการดำเนินชีวิต

สาระการเรียนรู้

1.    ขอบข่ายของเนื้อหาวิชา การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.    มาตรฐานจุดเน้นและแนวทางปฏิบัติในการเรียนวิชา การพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.    แนวทางการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในวิชา การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

  1. ทราบถึงมาตรฐานจุดเน้นและแนวทางปฏิบัติในการเรียนวิชา การพัฒนาคุณภาพชีวิต
  2. มีความเข้าใจวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในวิชา การพัฒนาคุณภาพชีวิต
  3. มีการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่อาจารย์สามารถสังเกตเห็นได้ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์  ความมีวินัย  ความรับผิดชอบ  ความเชื่อมั่นในตนเอง  ความสนใจใฝ่รู้  ความรักสามัคคี  ความกตัญญูกตเวที