คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติ การใช้คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ เพื่องานอาชีพเบื้องต้น การติดตั้งเครื่อง คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รอบข้าง และระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมประมวลคำ จัดทำเอกสารเพื่องานอาชีพ โดยเน้นการพิมพ์เอกสาร ด้วยระบบสัมผัส และตรวจแก้ไขความถูกต้อง การใช้โปรแกรมตารางทำการ เพื่องานอาชีพ โดยเน้นการคำนวณ เช่น ต้นทุน ราคาสินค้า บัญชีรายการวัสดุ ฯลฯ การใช้โปรแกรมการนำเสนองาน เน้นการสร้างกราฟและตาราง และสร้างภาพเคลื่อนไหว การใช้อินเตอร์เน็ต สืบค้นข้อมูลเพื่องานอาชีพ และการรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จริยธรรม และความรับผิดชอบ ในการใช้คอมพิวเตอร์ กับระบบสารสนเทศ