แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

 

1. การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
 
 
 
 
 

 

 

 

 

2. โครงการวิชาชีพ ระดับ ปวช.
 
 
 
 
 

 

 

 

 

3. โครงการวิชาชีพ ระดับ ปวส.