แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่