แผนกวิชาช่างทองหลวง1. การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่


2. โครงการวิชาชีพ ระดับ ปวช.


3. โครงการวิชาชีพ ระดับ ปวส.