หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2431-3613


หมายเลขภายใน
 
101 งานบริหารงานทั่วไป 211 แผนกวิชาช่างทองหลวง
102 โทรสาร 212 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
103 ผู้อำนวยการวิทยาลัย 213 ห้องคอมพิวเตอร์ (2210)
104 214 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
111 งานการค้า 215 ฝ่ายวิชาการ
112 งานทะเบียน 221 ห้องศูนย์การเรียนรู้ฯ (SELF)
113 งานการเงิน 222 ห้องควบคุมระบบเครือข่าย
114 หัวหน้างานการเงิน 223 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
115 งานบุคลากร/งานการบัญชี
301 โรงหล่อ ชั้น 1
116 301 โรงหล่อ ชั้น 2
117 401 ห้องสมุด ชั้น 1
201 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 402 ห้องสมุด ชั้น 2
202 งานพัสดุ 502 ภาควิชาปริญญาตรี
203 ห้องเจียรนัย 204 แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี
504 ป้อมยาม
503 บ้านพักผู้อำนวยการ