งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร

                   ข้อ  ๑๕   งานบุคลากร

 

๑๕.๑

นางตวงลักษณ์

รุจิระอัมพร

หัวหน้างาน

 

๑๕.๒

นางลักคณา

กนกพจนานนท์

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(๑)  แนะนำ  เผยแพร่  และดำเนินการเกี่ยวการบริหารงานบุคคล  ของบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทาง
       ราชการ
(๒)  จัดทำแผนการใช้อัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา
(๓)  จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
(๔)  ควบคุม  จัดทำสถิติ  และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ  และการลาของบุคลากรในสถานศึกษา
(๕)  ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์  การจัดทำทะเบียน
      ประวัติของบุคลากรในสถานศึกษา
(๖)  ให้คำแนะนำ  อำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ  เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่
       ของรัฐ    การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ  การขอเปลี่ยนตำแหน่ง  การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ  การออกหนังสือ
       รับรอง       การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญและเงินทดแทน  เป็นต้น
(๗)  การดำเนินการทางวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา
(๘)  การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา
(๙)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๑๐)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๑๑)  ดูแลบำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๑๒)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

พระราชบัญญัติและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบและแนวปฏิบัติว่าด้วยการประเภทการลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว

แบบฟอร์มต่าง ๆ

กิจกรรม

สถิติเยี่ยมชม

14508

โฆษณา